foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
UKS GONIEC STANIĄTKI

Zapraszamy do udziału w konkursach: plastycznym i literackim w ramach Budżetu Obywatelskiego. Prace można przesyłać do 31 października.Poniżej regulamin.

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO i LITERACKIEGO

O TEMATYCE SZACHOWEJ

   

 

ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest UKS GONIEC Staniątki w ramach projektu IV BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO p.t. „PRZY SZACHOWNICY – POSZERZAMY OBSZARY INTELEKTU”.

Koordynatorem konkursu jest Stanisław Turecki – e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest rozwijanie pasji plastycznych i literackich wśród dzieci i młodzieży oraz prezentacja gry szachowej za pomocą utworów w wymienionych dziedzinach sztuki.

Konkurs ma charakter otwarty i każdy może wziąć w nim udział, ale nagrody rzeczowe są zastrzeżone dla grupy młodzieży urodzonej w roku 2006 i młodszych.

TERMIN

Konkurs trwa od 10 sierpnia do 30 grudnia 2020 roku, z tym, że prace można nadsyłać do dnia 31 października 2020 roku na adres organizatora: UKS „Goniec” Staniątki, 32-005 Niepołomice, Staniątki – Dom Kultury lub e-mailem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ZAKRES KONKURSU

Konkurs ma charakter otwarty i obejmuje dwie dziedziny: plastyczną i literacką.

 • PRACA KONKURSOWA PLSTYCZNA
 • PRACA PLASTYCZNA, to dostarczona przez uczestnika, oryginalna i samodzielnie wykonana wizja szeroko rozumianej gry szachowej za pomocą dowolnej techniki, np.: rysunek, grafika, także komputerowa, malarstwo, ornamentyka, itp., w formacie nie przekraczającym rozmiaru A4. Ilość prac jednego uczestnika jest dowolna.
 • PRACA KONKURSOWA LITERACKA
 • PRACA LITERACKA, , to dostarczone przez uczestnika, oryginalne i samodzielnie napisane i nigdzie nie publikowane: opowiadanie, anegdota, wiersz, rymowanka, „złota myśl”, itp., związane tematycznie z grą w szachy. Maksymalny format opowiadania i anegdoty nie może przekraczać maszynopisu formatu A5.

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU

1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.

2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

3. Prace konkursowe należy przesyłać w terminie od 10 sierpnia 2020 roku do dnia 31 października 2020 roku na adres organizatora: UKS „Goniec” Staniątki, 32-005 Niepołomice, Staniątki – Dom Kultury lub e-mailem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Każda praca powinna być opatrzona informacją zawierającą następujące dane:

 • imię i nazwisko autora,
 • tytuł pracy,
 • nazwa, adres, kontakt telefoniczny lub mailowy,
 • imię i nazwisko opiekuna prawnego w przypadku młodzieży poniżej 18 roku życia.

5. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą uwzględniane w konkursie.

6. Nadesłane prace konkursowe nie będą zwracane.

7. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi podczas pokonkursowej wystawy i prezentacji prac w grudniu 2020 roku.

NAGRODY

 • Najciekawsze prace plastyczne i literackie zostaną opublikowane w formie biuletynu.
 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Forma przekazania nagród zostanie uzgodniona z zainteresowanymi.
 • Organizator nie wskazuje ilości laureatów i nie dokonuje podziału na żadne grupy, np., wiekowe. Komisja konkursowa wskaże tylu laureatów konkursu, ilu uzna za stosowne. Decyzje komisji konkursowej, co do wyboru najlepszych prac są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Każda praca laureata zostanie opublikowana wraz z komentarzem uwzględniającym werdykt komisji konkursowej.

KOMISJA KONKURSOWA

W skład komisji konkursowych wchodzą:

Komisja plastyczna: Stanisław Turecki – koordynator projektu, Marcin Turecki – mgr sztuki, Karolina Szafran – mgr sztuki.

Komisja literacka: Stanisław Turecki – koordynator projektu, Zofia Łęczek – mgr filologii polskiej, Beata Fortuna – mgr filologii polskiej.

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących w KONKURSIE PLASTYCZNYM i LITERACKIM organizowanym przez UKS GONIEC Staniątki.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy o sposobie i celu w jakim przetwarzamy dane osobowe (dalej jako: „Dane”).

Administratorem Danych jest UKS Goniec Staniątki (zwany dalej „Klub”), z którym można się skontaktować wyszukując adres w Internecie. Przetwarzamy Dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z organizacji konkursu, głównie dla celów statystycznych, promocji dyscypliny i sprawozdawczych. Dostęp do Danych mają osoby upoważnione przez Klub do zarządzania nimi oraz nadzorujący konkurs Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez organizatora w związku z promocją i organizacją konkursu. Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny autora pracy plastycznej przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy.