foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
UKS GONIEC STANIĄTKI

Zwołuję WALNE WYBORCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW UKS „GONIEC STANIĄTKI, które odbędzie się w Domu Kultury w Staniątkach w dniu 7 grudnia 2017 roku o godz. 1900 w pierwszym terminie i 1930 w drugim terminie, w tym samym dniu.

W Zebraniu mogą brać udział pełnoletni członkowie Klubu.

Porządek Zebrania:

1/ Wprowadzenie.

2/ Wybór Przewodniczącego Zebrania i zatwierdzenie porządku obrad.

3/ Wybór protokolanta.

4/ Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5/ Wybór Komisji Mandatowej.

6/Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

7/ Sprawozdanie Prezesa Klubu za okres kadencji.

8/ Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9/ Dyskusja.

10/ Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

11/ Wybór 5-9 Członków Zarządu i 3-osobowej Komisji Rewizyjnej.

12/ Ukonstytuowanie się Zarządu.

13/ Uchwalenie uchwał i wniosków.

14/ Zakończenie Zebrania.

W dniu 10 listopada przeprowadzę turniej szachowy dla dzieci z klas pierwszych, które uczęszczają na zajęcia szachowe w Szkole Podstawowej w Staniątkach. Zawody mają charakter treningowy. 

 

W tym dniu zajęcia trwają od 11:45 do 13:15. Proszę, aby dzieci, które nie jedzą obiadu w szkole miały ze sobą coś dodatkowego do jedzenia i picia. 

 

Gdyby któreś dziecko nie mogło być- proszę o kontakt.

W dniach 6 i 8 listopada zajęcia szachowe dla grupy z klas 2-7, prowadzone przez p. Tureckiego w klubie, będą odbywać się w szkole:

 

- 6.11 (poniedziałek)- od godziny 13:15 do 14:45

 

- 8.11 (środa)- od godziny 12:45 do 14:15

 

Podczas zajęć planuję przeprowadzić turniej szachowy. Po zajęciach dzieci zostaną zaprowadzone do świetlicy.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

W roku szkolnym 2017/2018 obowiązują następujące składki członkowskie:

  • Zawodnicy do lat 18 (ur. w roku 1999 i młodsi) opłacają składkę w wysokości 80 zł na pół roku.

Płatność przelewem na konto klubu do 15 października 2017 roku. Druga transza do 15 marca 2018 roku.

  • Zawodnicy powyżej 18 roku życia, rodzice zawodników, inne osoby wspierające klub – 50 zł na cały rok.

Płatność jednorazowa, przelewem na konto klubu do 15 października 2017 roku.

UWAGA:

Tylko zawodnicy z opłaconymi składkami klubowymi mogą korzystać z dotacji przy określonych wyjazdach turniejowych.

Do władz klubowych mogą wybierać i być wybierani tylko osoby z opłaconymi składkami.

Zawodnikowi, rodzicowi lub sympatykowi z nieopłaconą składką na dany rok zostanie zawieszone członkostwo w klubie. Zostanie przywrócone po opłaceniu składki podwyższonej o połowę na bieżący okres składkowy.

Lista członków z opłaconą składką będzie publikowana na stronie.